Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 01.05.2022 r.

1. Sklep.travicom.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Travicom.pl (zwany dalej sklepem ) prowadzony przez COMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spóła komandytowa NIP 7811903975 którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: bok@travicom.pl , za pośrednictwem dostępnych na stronie sklep.travicom.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 730 800 488 .

Sklep internetowy www.sklep.travicom.pl ( zwany dalej sklepem ) prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez:

  • a) strony internetowe dostępne w domenie www.sklep.travicom.pl
  • b) drogą mailową : bok@travicom.pl
  • c) drogą telefoniczną +48 730 800 488
  • d) na miejscu w siedzibie sklepu:
    95-082 Dobroń, Ul. Wrocławska 9c.

Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu poprzez rejestrację albo bez rejestracji, po spełnieniu określonych w regulaminie warunków.

2. Świadczenie usług w ramach …… ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą na korzystanie z ….., w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu, w zakładce „…………”. Jednakże, jeśli Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia Klienta, rozwiązanie umowy następuje z chwilą realizacji zamówienia.

3.1. W celu dokonania rejestracji w sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

a) adresu e-mail

b) oraz hasła.

3.2. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

3.3. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę., na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.4. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie ze sklepu następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w ……………, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w sklepie jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej sklepu . poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska ewentualnie nazwy firmy, adres e-mail, telefonu kontaktowego, adresu dostawy

b) akceptacji warunków niniejszego Regulaminu

6. W przypadku zamówienia składanego w sklepie internetowym Klient za chwilę dokonania zakupu uznaje się zatwierdzenie operacji przez Klienta przy użyciu przycisku „kupuję”.

7. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Wszystkie produkty  zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

9. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na życzenie Klienta. W innym wypadku wystawiany jest paragon lub faktura VAT . Faktura VAT wystawiana jest w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres e-mail Sprzedawcy sklepu podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

10. 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar w sklepie internetowym, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, chyba że Klient wybiera opcję ”płatność przy odbiorze” lub płatność online.

11. Zamówiony towar może być:

a) odebrany przez Klienta osobiście w sklepie w Dobroniu

b) dostarczany przy udziale transportu własnego Sprzedawcy

c) dostarczony za pośrednictwem firm kurierskich

12. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku w zakładce „……”. Wysokość kosztów wysyłki uzależniona jest od rodzaju towaru, jego wielkości oraz wagi, która określona jest każdorazowo przy zamówieniu składanym przez Klienta po wybraniu towaru, ale przed dokonaniem płatności.

13. W zależności od wielkości towaru, może on być rozdzielony i wysłany przez Sprzedawcę w kilku paczkach ( będzie to ustalone mailowo lub telefonicznie ) .

14. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych towar standardowy znajdujący się w naszym magazynie , ok 21 dni towar zamówiony ( pod zamówienie Klienta ) W przypadku towaru produkowanego według specyfikacji Klienta na jego indywidualne zamówienie, termin realizacji zamówienia uzależniony jest od specyfiki towaru i określany jest każdorazowo w odniesieniu do danego zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówieni

15. W przypadku braku towaru, Sprzedawca zamieszcza o tym informację na stronie sklepu internetowego z jednoczesną informacją o przewidywanym terminie dostępności towaru.

16. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a) płatność gotówką przy odbiorze Towaru;

b) płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) płatność online poprzez serwis PayU , PayPal Przelewy 24.pl .

d) gotówka

17. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: COMER sp. z o.o. sp. k. ul. Parkowa 4, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Bank SANTANDER PL 47109013620000000129737806. W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko, imię oraz nr zamówienia.

18.  W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:

a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru - należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru

b) w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy - należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 14 dni – po jego upływie Sprzedawca uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta; 

c) w przypadku płatności poprzez serwis online : PayU , PayPal , Przelewy24.pl - należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 14 dni – po jego upływie Sprzedawca uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

19. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

20. Towar zakupiony u Sprzedawcy posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, która obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

21. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

22. Warunki składania reklamacji określa Regulamin Reklamacji.

23. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

24. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Klient składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

25. Podane Sprzedawcy przez Klientów dane są zbierane i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą załącznik nr do Regulaminu.

26. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmieniony Regulamin obowiązuje w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu jego udostępnienia na stronie internetowej sklepu , z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

27. Klient  przy pierwszym logowaniu w sklepie internetowym.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym.

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

29. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach sklepu internetowego rozstrzygają sądy powszechne.